پروژه ها

پتروشیمی پترو کیمیا ابن سینا (پوشش ضد حریق)

پتروشیمی پلی نار تبریز (پوشش ضد حریق)

صفحه 2 از 2

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001